භාණ්ඩයක් ඇනවුම් කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු පියවර

01. වෙබ් පිටුවේ ඉහළ වම් කෙලවරේ ඇති Login/Register මෙනු එක විවෘත(Open) කර ගන්න

02. එහි SIGN IN හා SIGN UP කියා මෙනු දෙකක් ඔබට දර්ශනය වනු ඇත

03. ඔබ මීට ඉහත ලියා පදින්චි වී නොමැති අයෙක් නම් SIGN UP මෙනු එකට ගොස් එහි ඇති තොරතුරු පුරවන්න 

04. ඔබ යම් ව්‍යාපාරික ආයතනයක් නම් ආයතනයේ නම සදහන් කරන්න

05. ඔබ ලබා දෙනු ලබන Password එක හොදින් මතක තබා ගන්න. නැවත භාණ්ඩ ඇනවුම් කිරීමේදී එම Password එක අවශ්‍ය වේ

06. පුරවා පහල රතු පාටින් ඇති Sign Up බටනය ඔබන්න

07. සුලු වේලාවකින් ඔබගේ Email ලිපිනයට Email පනිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත.

08. එම පනිවිඩයේ ඇති Link එක මගින් web පිටුව වෙත ඔබව සම්භන්ධ කරයි. එහිදී SIGN IN මෙනු එක හරහා ඔබ ලබා දුන් Email ලිපිනය හා Password එක ඇතුල් කර ඔබගේ ගිණුම වෙත ඇතුල් විය හැක.

09. පසුව ඔබගේ තොරතුරු අසා ඇති ආකාරයට පුරවන්න

10.HOME බටනය හෝ ලාංචනය Click කිරීම මගින් ඔබට භාණ්ඩ පෙන්වනු ඇත

11.දැන් ඔබට අවශ්‍ය භාණ්ඩ ප්‍රමාණ Add to Cart බටනය අසල ඇති කොටුව තුල ඇතුල් කර Add to Cart  බටනය ඔබන්න.

12.එවිට ඉහල වම් කෙලවරේ ඇති Cart එකට ඔබ ඇණවුම් කරන භාණ්ඩ ඇතුලත් වන බව දැක ගත හැක. එය පරීක්ශා කිරීමට Cart බටනය Click  කරන්න

13.ඔබට අවශ්‍ය සියලු භාණ්ඩ එකින් එක Add to Cart බටනය Click කිරීම මගින් එකතු කරන්න

14.භාණ්ඩ ඇණවුම් කර අවසන් වූ පසු Cart එකට ගොස් ඔබ ඇණවුම් කළ භාණ්ඩ නිවැරදි දැයි බලන්න.

15. නිවැරදි නම් පහල දකුණු කෙලවරේ ඇති Preceed to Checkout බටනය Click කරන්න

16.වැරද්දක් ඇත්නම් එම මෙනු එකේදීම එය නිවැරදි කර Update Cart  බටනය Click කරන්න

17 ඔබ මුලදීම SIGN IN මගින් ඔබේ ගිණුමට ඇතුල් වී තිබුනේ නම් අවසාන මෙනු එක තුල ඔබගේ හොරතුරු සදහන් වනු ඇත

18.එසේ නම් අවසාන මෙනු එකේ අවසානයේ Payment Method ලෙස ඇති කොටසේ ඔබගේ ඇණ්වුම සදහා ගෙවීම් කරන ආකාරය තෝරා ගන්න

19.අවසානයේ මෙනු එක අවසානයේ ඇති Place Order බටනය Click කර ඔබගේ ඇනවුම සම්පූර්ණ කරන්න

20.ඔබ නිවැරදිව ඇණවුම සම්පූර්ණ කලේ නම් ඔබට Email පණිවිඩයක් මගින් ඒ බව තහවුරු කර්නු ඇත

 

බෙහෙත් තුන්ඩු එවීම මේ ආකාරයට කරන්න

පිටුවේ ඇති Order Medicines Tab එක Click කරන්න

එහි ඇති තොරතුරු පුරවන්න

ඔබ සිටින මාවත නිවාස සංකීර්ණය  පටුමග අදාල කොටසේ පුරවන්න

ඔබගේ බෙහෙත් තුන්ඩුව Scan කර හෝ  Photo එකක් ගෙන Upload කරන්න

Note කොටසේ ඔබට පැවසීමට ඇති තොරතුරු හා වෙනත් බෙහෙත් හෝ Web  පිටුවේ නොමැති භාණ්ඩ සදහන් කරන්න

අවසානයේ Submit බොත්තම ඔබන්න

Password එක අමතක නම්

Sing In මෙනු එකේ පහල ඇති fogot password? Link එක Click කරන්න